Acest anunț a expirat

Sef birou

ANUNŢ EXPIRAT pe 24 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Sef birou la Garda Forestiera Focsani:

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou – biroul Garda Forestiera judeteana Buzau din cadrul Garzii Forestiere Focsani.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in silvicultura;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 2 ani;
 • sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 07 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina:

 • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului poate fi parcursa aici.

1.Legea nr.188/08.12.1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Constitutia Romaniei, republicata
4.Legea nr.46/19.03.2008 ( Codul Silvic), republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
5.O.U.G.nr.32/ 30 iunie 2015 privind infiintarea Garzilor forestiere ;
6.H.G. nr.743/ 09 septembrie 2015 privind organizarea si functionarea Garzilor forestiere ;
7.Ordin MMAP nr.456/2016 din 3 martie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Garzilor forestiere ;
8.Legea nr.171/16.07.2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice cu modificarile si completarile ulterioare;
9.O.G.nr.2/12.07.2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
10.O.G.nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
11.H.G.nr.1076/23.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier ;
12.Regulament (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare ;
13.H.G. nr.470/04.06.2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea masterialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare ;
14.O.U.G. nr.85/08.11.2006 privind stabilirea modalitatii de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora, cu modificarile si completarile ulterioare ;
15.H.G. nr.617/2016 din din 31 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica ;
16.O.M. nr.1540/03.06.2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos , cu modificarile si completarile ulterioare ;
17.O.M. nr.904/10.06.2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
18.O.M.nr.1507/2016 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national;
19.Norme tehnice silvice de la 1 la 8 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
20.O.M. nr.1346/02.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile ulterioare ;
21.O.M.nr.3814/06.11.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier ;
22.O.M.nr.819/14.05.2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control prevazute la art.2 din Hotararea Guvernului nr.668/2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn.
23.Legea nr.289 din 15 mai 2002 (*** republicata) privind perdelele forestiere de protectie, cu modificarile si completarile ulterioare ;
24.Legea nr.107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere;
25.Legea nr.100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate;
26.Legea nr.406 din 9 noiembrie 2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare ;
27.O.M.M.P.nr.694/2016 din 8 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti;
28.O.M.A.D.R. nr.766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea ;
29.O.M.A.D.R. nr.219 din 1 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vanatoare;
30.H.G.nr.1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;
31.H.G.nr.118 din 17 februarie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din bd. Mircea Voda, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Focşani, județul Vrancea:

Vezi toate locurile de muncă din Focşani

  f @