Acest anunț a expirat

Inspector specialitate II (director Centrul National de Informare si Promovare Turistica)

ANUNŢ EXPIRAT pe 10 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Inspector specialitate II (director Centrul National de Informare si Promovare Turistica) la Primaria Municipiului Targoviste:

Primaria Municipiului Targoviste, Judetul Dambovita organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de inspector specialitate II (director Centrul National de Informare si Promovare Turistica), in cadrul Directiei Managementul Proiectelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
 • vechime de minimum 1 an in specialitatea studiilor absolvite;
 • calificarea ca director Centru de Informare Turistica constituie un avantaj (demonstrata prin certificat de calificare profesionala recunoscut dc M.MJ.P.S.P.V. si M.E.N.). Cei care nu detin aceasta calificare se vor angaja in scris ca. in termen ile un an de la data acreditarii centrului, vor finaliza cursul de director centru de informare turistica, conform Ordinului nr. 1.096/2008. sub sanctiunea eliberarii din functie;
 • cunostinte de operare calculator de nivel mediu – MS Office Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza sau germana) – nivel mediu;
 • disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, pastrarea confidentialitatii, titularul postului avand acces la informatii secret de serviciu si date cu caracter personal.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 20 ianuarie 2017, termenul limita pentru depunerea dosarelor,
 • 03 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisa;
 • 06 februarie 2017. ora 14.00 – proba de interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Targoviste, Targoviste, str. Revolutiei nr. 1-3, telefon 0245/611.222, interior 117.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Târgovişte, județul Dâmboviţa:

Vezi toate locurile de muncă din Târgovişte

  f @