Expirat - Functii contractuale

Anunţul nu mai este valabil

Angajare Functii contractuale la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Judetul Timis organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

• 1 post analist IA, S – Serviciul Achizitii Publice Contractare si Informatica;
• 2 posturi asistent laborator, principal PL – Laboratorul de Analize Medicale;
• 1 post asistent laborator, principal PL – Serviciul Anatomie Patologica I;
• 1 post asistent medical, principal PL – Sectia Clinica Neonatologie, Eutrofici;
• 1 post asistent medical, debutant PL – Ambulatoriul de Stomatologie;
• 1 post asistent medica, debutant PL – Bloc operator I;
• 2 posturi asistent medical, debutant PL – Sectia Clinica Oncologie Medicala;
• 1 post asistent medical, debutant PL – Sectia Clinica Neonatologie, Eutrofici;
• 4 posturi asistent medical, debutant PL – Sectia Clinica ATI I;
• 1 post asistent medical, debutant PL – Sectia Clinica Hematologie;
• 2 posturi asistent medica,1 principal PL – Sectia Clinica ATI I;
• 2 posturi asistent medical, principal pL – Sectia Clinica ATI II;
• 1 post asistent medical, principal PL – Sectia de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie;
• 1 post asistent medical, principal PL – Sectia Clinica Radioterapie;
• 1 post asistent medical principal PL – Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asist, med.;
• 2 posturi asistent medical, S – Compartimentul Gastroenterologie;
• 2 posturi asistent medical, PL – Sectia Clinica AT I;
• 1 post asistent medical, PL – Sectia Clinica ATI II;
• 1 post asistent medical, PL – Sectia Clinica ATI I-UTSI (unitate de transfuzii);
• 1 post asistent medical, PL – Sectia Clinica Hematologie;
• 1 post asistent medical, S – Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie IV, sala de nastere;
• 1 post asistent medical. PL – Sectia Clinica ORL;
• 2 posturi asistent radiolog, debutam PL – Laborator Radioterapie;
• 3 posturi brancardier. G- Activitati comune pe spital. Sectia Clinica ATI;
• 1 post economist specialist IA S – Serviciul Financiar;
• 1 post infirmiera debutanta. G – Blocul Operator V;
• 1 post infirmiera debutanta. G – Sectia Clinica Oncologie Medicala;
• 1 post infirmiera, G – Ambulatoriu integrat de Balneofizioterapie;
• 1 post infirmier. G – Sectia ATI II;
• 8 posturi infirmiera, G – Sectia Clinica ATI I;
• 1 post infirmiera, G – Sectia Clinica Neonatologie. Compartimentul terapie intensiva;
• 1 post infirmiera. G – Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie I obstetrica;
• 1 post inginer I S – Serviciul Tehnic;
• 1 post ingrijitor curatenie, G – Farmacia nr. 2 – Punct de lucru 16 Decembrie 1989;
• 1 post ingrijitor curatenie, G – Sectia Chirurgie Generala I;
• 1 post ingrijitor curatenie, G – Sectia Clinica Hematologie;
• 1 post ingrijitor curatenic, G – Sectia Medicina Interna;
• 1 post muncilor necalificai, G – Serviciul Aprovizionare – Transport.
• 2 posturi muncilor IV zugrav. G – Serviciul Tehnic;
• 1 post referent de specialitate debutant S Serviciul Achizitii Publice Contractare si Informatica;
• 1 post referent de specialitate, debutant S – Serviciul RUNOS;
• 1 post referent de specialitate III S – Serviciul Aprovizionare – Transport;
• 1 post registrator medical, debutant VI – Laboratorul de Analize Medicale;
• 1 post registrator medical, debutant M – Sectia Clinica Radioterapie;
• 1 post registrator medical. M – Laborator Radiologie si Imagistica Medicala;
• 1 post sef formatie paza, G -Serviciul Administrativ;
• 1 posi sef serviciu, gradul II. S – Serviciul de evaluare si statistica medicala;
• 1 post sofer I M/G – Serviciul Aprovizionare-Transport;
• 1 post tehnician radiol-imag, principal S – Ambulatoriul Stomatologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

• sef serviciu, gradul II – diploma licenta, vechime de minimum 5 ani in specialitate;
• analist IA – diploma licenta in specialitate, vechime de minimum 6 ani si 6 luni in activitatea de informatica (experienta in personal salarizare);
• economist specialist IA – diploma de licenta, minimum 6 ani si 6 luni vechime in specialitate;
• inginer I – Diploma de licenta in specialitatea inginerie medicala, minimum 3 ani si 6 luni vechime in specialitate;
• referent de specialitate III -diploma de licenta minimum 6 luni vechime in specialitate:
• referent de specialitate debutant – diploma de licenta, fara vechime in specialitate;
• tehnician de radiologie si imagistica medicala principal licentiat (S) – diploma de licenta, minimum 5 ani vechime in specialitate, certificat de grad principal;
• asistent medical/laborator principal PL – diploma de scoala postliceala sanitara, minimum 5 ani vechime in specialitate, certificat de grad principal;
• asistent medical PL – diploma de scoala postiiceala sanitara, minimum 6 luni vechime in specialitate:
• asistent medical/radiolog debutanta PL – diploma de scoala postiiceala sanitara, fara vechime in specialitate;
• asistent medical S – diploma de licenta in specialitate, minimum fi luni vechime in specialitate;
• registrator medical – diploma de studii medii si cunostinte de utilizarea calculatorului, minim 6 luni vechime in specialitate:
• registrator medical debutant – diploma de studii medii si cunostinte de utilizarea calculatorului, fara vechime in specialitate;
• infirmiera- scoala generala, minimum 6 luni vechime in activitate, curs de infirmiere;
• infirmiera debutanta – scoala generala, tara vechime in activitate;
• ingrijitor curatenie, brancardieri – scoala generala, tara vechime in activitate:
• sef formatie paza – diploma de bacalaureat, atestat agent de paza (securitate), minimum 10 ani vechime in specialitate;
• muncitor calificat IV zugrav – cu smdii generale, fara vechime in activitate;
• sofer I – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a scolii generale, permis de conducere categoria B si C, cazier auto, minimum 3 ani vechime in specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 21 noiembrie 2017, termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2017, ora 09:30: proba scrisa;
 • 28 noiembrie 2017, ora 13:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, din str. Hector, nr. 1, telefon 0256/221553.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Timişoara, județul Timiş:

Vezi toate locurile de muncă din Timişoara