Expirat - Functii contractuale

Anunţul nu mai este valabil

Angajare Functii contractuale la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

 • 1 post asistent medical S Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie III – sala de nastere;
 • 1 post asistent medical principal PL Sectia Clinica Neonatologie – Compartiment Prematuri;
 • 1 post asistent medical PL Sectia Clinica Chirurgie Generala I;
 • 1 post asistent medical PL   Sectia Clinica Hematologie;
 • 2 posturi asistent medical PL Sectia Clinica Neonatologie – Compartiment Prematuri;
 • 1 post asistent medical PL Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie IV;
 • 4 posturi asistent medical de radiologie PL Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala;
 • 1 post asistent medical debutant PL Sectia A.T.I. I;
 • 1 post asistent medical debutant   PL Sectia Clinica Neonatologie – Compartiment Eutrofici;
 • 6 posturi asistent medical debutant PL  Unitatea de Primiri Urgente;
 • 7 posturi brancardier G Unitatea de Primiri Urgente;
 • 2 posturi infirmiera debutanta G Sectia Clinica Neonatologie – Compartiment Prematuri;
 • 2 posturi infirmiera debutanta G Unitatea de Primiri Urgente;
 • 4 posturi infirmiera debutanta G Sectia A.T.I. I;
 • 1 post infirmiera debutanta   G Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie IV;
 • 1 post infirmiera G Sectia Clinica Chirurgie Generala I;
 • 1 post infirmiera G Sectia Clinica Obstetrica – Ginecologie I;
 • 2 posturi infirmiera G Unitatea de Primiri Urgente;
 • 1 post infirmiera debutanta  G Bloc Operator I;
 • 1 post infirmiera debutanta  G Bloc Operator V;
 • 1 post inginer IA S Compartiment Securitatea Muncii P.S.I., Protectie Civila si Situatii de Urgenta;
 • 1 post ingrijitoare curatenie G Farmacia nr. 2;
 • 1 post ingrijitoare curatenie G Unitatea de Primiri Urgente;
 • 3 posturi portar G Serviciul Administrativ;
 • 0.5 post psiholog stagiar S Compartimentul psihiatrie de legatura;
 • 1 post registrator medical debutant M Sectia Clinica de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie;
 • 1 post registrator medical debutant M Sectia Clinica Hematologie;
 • 1 post registrator medical debutant M Sectia Clinica Oncologie Medicala;
 • 1 post tehnician de radiologie si imagistica licentiat S Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • inginer IA – diploma de licenta, minimum 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, certificat de absolvire curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 80 de ore;
 • certificat de absolvire, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore;
 • psiholog stagier – diploma de licenta in specialitate;
 • tehnician de radiologie si imagistica medicala licentiat (S) – diploma de
 • licenta in specialitate, minimum 6 luni vechime in specialitate;
 • asistent medical S – diploma de licenta in specialitate, minimum 6 luni vechime in specialitate;
 • asistent medical principal PL – diploma de scoala postliceala sanitara, minimum 5 ani vechime in specialitate, certificat de grad;
 • asistent medical PL – diploma de scoala postliceala sanitara, minimum 6 luni vechime in specialitate;
 • asistent medical de radiologie PL – diploma de scoala postliceala sanitara, minimum 6 luni vechime in specialitate;
 • asistent medical debutant PL – diploma de scoala postliceala sanitara, iara vechime in specialitate;
 • registrator medical debutant – diploma de studii medii si cunostinte de utilizarea calculatorului, fara vechime in specialitate;
 • infirmiera – scoala generala, minimum 6 luni vechime in activitate, curs de infirmiere;
 • infirmiera debutanta – scoala generala, fara vechime in activitate;
 • ingrijitor curatenie, brancardieri – scoala generala, fara vechime in activitate;
 • portar – scoala generala, fara vechime in activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 03 aprilie 2018: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 16 aprilie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • 16 aprilie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Str. Hector nr. 1, judetul Timis, telefon 0256/221.553.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Timişoara, județul Timiş:

Vezi toate locurile de muncă din Timişoara