Acest anunț a expirat pe 23 august 2017

Locuri de muncă asemănătoare în județul Timiş:

Functii contractuale

ANUNŢ EXPIRAT pe 23 august 2017

Telefon: arată

Angajare Functii contractuale la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara:

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

 • 1 post asistenta medicala PL principala la Sectia neonaiologie-terapie intensiva;
 • 1 post asistenta medicala PL principala la Compartiment medicina muncii;
 • 1 post asistenta medicala PL principala la Sectia ATI II;
 • 1 post asistenta medicala PL la Bloc operator I;
 • 1 post asistenta medicala PL la Bloc operator V:
 • 1 post asistenta medicala PL la Sectia chirurgie generala I:
 • 1 post asistenta medicala PL la Sectia medicina interna;
 • 1 post asistenta medicala PL la Sectia cardiologie:
 • 1 post asistenta medicala PL debutanta la Sectia ORL;
 • 2 posturi asistente medicale PL debutante la Sectia cardiologie;
 • 1 post infirmiera la Sectia clinica ATI II;
 • 1 post infirmiera debutanta la Sectia clinica ATI I;
 • 1 post infirmiera debutanta la Sectia cardiologie;
 • 1 post infirmiera debutanta la Sectia hematologie;
 • 1 post infirmiera debutanta la Sectia dermatovenerologie;
 • 1 post infirmier debutant la Sectia obstetrica-ginecologie III – sala de nastere;
 • 2 posturi infirmiere debutante la Sectia oncologie medicala:
 • 1 post brancardier la activitati comune pe spital – Bloc operator V;
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia chirurgie generala I;
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia chirurgie generala II (oncologica);
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia oncologie medicala;
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia clinica hematologie;
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia medicina interna;
 • 1 post ingrijitoare curatenie la Sectia radioterapie;
 • 2 posturi muncitori necalificati la Bloc alimentar Clinicile Noi;
 • 1 post liftier IV la Serviciul tehnic;
 • 1 post bucatar IV la Bloc alimentar ORL.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • asistenta medicala PL principala:
  • diploma de scoala postliceala sanitara;
  • 5 ani vechime in functia de asistent medical;
  • certificat de grad principal asistent medical.
 • asistenta medicala PL:
  • diploma de scoala postliceala sanitara;
  • 6 luni vechime in specialitate.
 • asistenta medicala PL debutanta:
  • diploma de scoala postliceala sanitara.
 • infirmiera:
  • scoala generala + curs de infirmiera;
  • 6 luni vechime in specialitate.
 • infirmiera debutanta + brancardier + muncitor necalificat + ingrijitoare curatenie:
  • scoala generala.
 • liftier IV:
  • autorizatie de liftier valabila;
  • scoala generala.
 • bucatar IV:
  • nivel de calificare I;
  • scoala generala.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 23 august 2017: data limita pentru depunerea dosarelor:
 • 31 august 2017, ora 09.00: proba scrisa – la Amfiteatrul Clinicile Noi din locatia Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr. 5;
 • 31 august 2017, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, str. Hector, nr. 1, telefon 0256/221.553.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Timişoara, județul Timiş:

Vezi toate locurile de muncă din Timişoara

  f @