Acest anunț a expirat

Functii contractuale (5 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 16 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Functii contractuale (5 posturi) la Directia de Asistenta Sociala Vaslui:

Directia de Asistenta Sociala Vaslui organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de:

 • ingrijitor in cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Compartiment Cantina sociala:
  • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • fara vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.
 • inspector de specialitate II (administrator) in cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Compartiment Cantina sociala:
  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul contabilitate – specializarea contabilitate si informatica de gestiune, economie – specializarea economie generala, stiintelor administrative – specializarea administratie publica, drept – specializarea drept;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 1 an.
 • inspector de specialitate II in cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Compartiment Centre de Zi pentru persoane de varsta a III-a:
  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative – specializarea administratie publica, asistenta sociala – specializarea asistenta sociala, sociologie – specializarea sociologie;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 1 an.
 • asistent medical comunitar principal – in cadrul Directiei Asistenta Sociala – Serviciul de Asistenta Medicala Comunitara:
  • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta/sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997;
  • certificat de obtinere a gradului de principal;
  • diploma de bacalaureat;
  • 5 ani vechime in specialitate.
 • asistent medical comunitar debutant – in cadrul Directiei Asistenta Sociala – Serviciul de Asistenta Medicala Comunitara:
  • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta/sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997;
  • diploma de bacalaureat;
  • fara vechime in specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 18 ianuarie 2017, ora 16:00: termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • 27 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 12.00 – 16.00, la Biroul Resurse Umane, Economic, Administrativ, camera 8, demisol sau la telefon 0235/310.999, interior 172.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Vaslui, județul Vaslui:

Vezi toate locurile de muncă din Vaslui

  f @