Acest anunț a expirat

Functii contractuale (38 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 21 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Functii contractuale (38 posturi) la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de:

 1. asistent medical generalist: 14 posturi, studii superioare;
 2. asistent medical generalist: 14 posturi, studii postliceale;
 3. tehnician radiologie licentiat: 5 posturi, studii superioare;
 4. asistent medical laborator clinic licentiat: 1 post, studii superioare;
 5. asistent medical de laborator: 1 post, studii postliceale;
 6. registrator medical: 3 posturi, studii medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 23 ianuarie 2017, ora 14 (13:00 – vineri): termenul limita de depunere a dosarelor – str. Clinicilor nr. 3-5, et. 2, camera 22;
 • asistent medical generalist S si PL, tehnician radiologie licentiat, asistent medical laborator clinic licentiat si asistent medical de laborator:
  • 01 februarie 2017, ora 08.00 – proba scrisa – str. Victor Babes nr. 13;
  • 06 februarie 2017, ora 08.00 – interviul – str. Clinicilor nr. 3-5.
 • registrator medical:
  • 01 februarie 2017, ora 08.00 – proba scrisa – str. Victor Babes nr. 13;
  • 06 februarie 2017 – proba practica – str. Clinicilor nr. 3-5;
  • 09 februarie 2017, ora 08.00 – interviul – str. Clinicilor nr. 3-5.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, din Str. Clinicilor nr. 3-5, Judetul Cluj, telefon: 0264/592.771, interior 1168.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Cluj-Napoca, județul Cluj:

Vezi toate locurile de muncă din Cluj-Napoca

  f @