Acest anunț a expirat

Dansator si referent cultural (2 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 23 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Dansator si referent cultural (2 posturi) la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj:

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, de:

 1. Sectia ansamblul folcloric Mesesul – dansator 1/2 norma sectia romana
 2. Sectia conservarea si promovarea culturii traditionale – referent cultural

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • Conditii specifice pentru functia de dansator:
  • vechimea minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale -;
  • pregatirea de specialitate: studii generale sau medii finalizate cu diploma de bacalaureat;
  • rezistenta la efort, capacitate de stilizare a miscarilor, expresivitate artistica, aspect fizic placut, capacitate de executie a miscarilor dificile.
 • Conditii specifice pentru functia de referent cultural:
  • vechimea minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale
  • studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat;
  • cunostinte necesare realizarii de strategii culturale si educativ- formative, organizarii de evenimente culturale si de divertisment (expozitii, festivaluri, targuri), elaborarii si derularii programelor si proiectelor ce vizeaza conservarea si punerea in valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor locale.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 25 ianuarie 2017, ora 15.00 – termenul limita pentru depunerea dosarelor;
 • 01 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisa;
 • 03 februarie 2017, ora 10.00 – proba practica;
 • 06 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj din Zalau, Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, telefon 0260/612.870.


Locuri de muncă recente în Administraţie şi Secretariat în Zalău, județul Sălaj:

Vezi toate locurile de muncă din Zalău

  f @