Acest anunț a expirat

Asistent sef si asistenti medicali (7 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 19 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Asistent sef si asistenti medicali (7 posturi) la Spitalul Orasenesc Buhusi:

Spitalul Orasenesc Buhusi, Judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de:

 1. asistent sef Sectie chirurgie generala;
 2. asistent medical generalist principal la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala;
 3. asistent medical generalist debutant (2 posturi) la Laboratorul de analize medicale;
 4. asistent medical generalist la Cabinetul de pediatrie din ambulatoriul integrat;
 5. asistent medical generalist la Compartimentul de prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale;
 6. asistent medical generalist debutant la Compartimentul A.T.I/unitatea de transfuzie sanguina.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • asistent sef Sectie chirurgie generala:
  • studii postliceale sanitare;
  • grad profesional de asistent medical principal;
  • vechimea in specialitate de minimum 5 ani.
 • asistent medical generalist principal la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala:
  • studii postliceale sanitare;
  • grad profesional principal;
  • declaratie pe proprie raspundere ca este inscris la programul de specializare in domeniul radiologie si imagistica medicala.
 • asistent medical generalist debutant (2 posturi) la Laboratorul de analize medicale:
  • studii postliceale sanitare;
  • vechime in specialitate: fara;
  • declaratie pe proprie raspundere ca va urma cursurile de specializare in domeniul – analize medicale.
 • asistent medical generalist la Cabinetul de pediatrie din ambulatoriul integrat:
  • studii postliceale sanitare;
  • vechime in specialitate minimum 1 an.
 • asistent medical generalist la Compartimentul de prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale:
  • studii postliceale sanitare;
  • vechime in specialitate minimum 6 luni;
  • declaratie pe proprie raspundere ca este inscris la programul de specializare in domeniul igiena si sanatate publica.
 • asistent medical generalist debutant la Compartimentul A.T.I/unitatea de transfuzie sanguina:
  • studii postliceale sanitare;
  • vechime in specialitate: fara.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 20 ianuarie 2017: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 31 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • 02 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Buhusi, din str. 1 Mai nr. 3, Judetul Bacau, telefon: 0761/100.942.


Locuri de muncă recente în Medicină, Sănătate şi Farmacie în Bacău, județul Bacău:

Vezi toate locurile de muncă din Bacău

  f @