Acest anunț a expirat

Administrator public si tractorist (2 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 12 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Administrator public si tractorist (2 posturi) la Primaria Comunei Predesti:

Primaria Comunei Predesti, Judetul Dolj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante de administrator public si tractorist (rutierist).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • administrator public:
  • studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in stiinte economice;
  • cunostinte de operare calculator;
  • vechime minimum 9 ani.
 • tractorist (rutierist):
  • studii generale sau medii de specialitate;
  • permis de conducere categoria B, C si E;
  • conditii generale de ocupare post art. 3 din H.G. 286/23.03.2011 (modificata).

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 27 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisa;
 • 28 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.
 • candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (Nr.1624/28.11.2016) la sediul Primariei Comunei Predesti Judetul Dolj.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei Comunei Predesti, Judetul Dolj, din str. Principala, nr.82, telefon 0251/454.183.


Locuri de muncă recente în Transporturi, Distribuţie şi Logistică în Craiova, județul Dolj:

Vezi toate locurile de muncă din Craiova

  f @