Acest anunț a expirat

Administrator, inspector de specialitate II, referent debutant si sofer (4 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 20 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Administrator, inspector de specialitate II, referent debutant si sofer (4 posturi) la Primaria Orasului Targu Ocna:

Primaria Orasului Targu Ocna, Judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, astfel:

• administrator I – Compartiment Administrare Piata Agroalimentara, Obor Saptamanal
• inspector de specialitate, grad II – Serviciul Administrativ intretinere – Compartiment spatiu locativ coordonare asociatii de proprietari
• referent debutant – Biroul turism, evenimente publice – Centrul National de Informare si Promovare Turistica
• sofer I – Serviciul administrativ intretinere – Compartiment monitorizare utilitati publice, semnalizare rutiera, licente de traseu si inregistrare mijloace de transport.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

• administrator I – Compartiment Administrare Piata Agroalimentara, Obor Saptamanal.
Conditii specifice:
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat:
– vechime in specialitatea studiilor absolv ite – minimum 5 ani:
– cunostinte de operare pe calculator – Word, Excel;
– spirit analitic si capacitate de sinteza;
– abilitati de comunicare;
– capacitate de lucru in echipa,

• inspector de specialitate, grad II – Serviciul Administrativ intretinere – Compartiment spatiu locativ coordonare asociatii de proprietari.
Conditii specifice:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
– vechime in munca – minimum 5 ani;
– disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

• referent debutant – Biroul turism, evenimente publice – Centrul National de Informare si Promovare Turistica:
Conditii specifice:
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
– absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu certificat de calificare profesionala recunoscut (constituie avantaj);
– cunostinte de operare pe calculator – Word, Excel, PowerPoint, Internet;
– cunostinte de limba engleza nivel avansat constituie avantaj;
– spirit analitic si capacitate de sinteza;
– abilitati de comunicare;
– capacitate de lucru in echipa.

• sofer I – Serviciul administrativ intretinere – Compartiment monitorizare utilitati publice, semnalizare rutiera, licente de traseu si inregistrare mijloace de transport.
Conditii specifice:
– studii medii sau generale;
– vechime in munca – minimum 3 ani;
– permis conducere categoria B, C si E;
– atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane, in termen de valabilitate;
– fisa medicala;
– aviz psihologic de la cabinet autorizat de ni misterul transporturilor;
– fara antecedente penale;
– disponibilitate de lucru sub presiunea timpului si in conditii de stres;
– disponibilitate pentru a efectua ore suplimentare;
– disciplina, punctualitate, comportament social la locul de munca.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 20 ianuarie 2017: termenul limita de depunere a dosarelor;
 • 03 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisa;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Orasului Targu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1, Judetul Bacau, telefon: 0234/344.114.


Vezi toate locurile de muncă din Târgu Ocna

  f @