Acest anunț a expirat pe 15 ianuarie 2017

Muncitor calificat (2 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 15 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Muncitor calificat (2 posturi) la Primaria Comunei Bobota:

Primaria Comunei Bobota, Judetul Salaj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:

 1. muncitor calificat I (electromecanic);
 2. muncitor calificat I (zidar).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • muncitor calificat I (electromecanic):
  • studii medii/scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de electromecanic;
  • vechime in munca minimum 5 ani;
  • permis de conducere categoria B si treapta.
 • muncitor calificat I (zidar):
  • studii generale, medii/scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in meseria de zidar/tencuitor;
  • vechime in munca minimum 5 ani;
  • abilitati de executare a lucrarilor de reparatii/constructii din zidarii.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 31 ianuarie 2017, ora 10:00: proba practica;
 • 31 ianuarie 2017, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la la sediul Primariei Comunei Bobota, cu sediul in localitatea Bobota, Str. Principala nr. 82/A, judetul Salaj, telefon 0733.042.715.


Locuri de muncă recente în Manufactură şi Producţie în Zalău, județul Sălaj:

Vezi toate locurile de muncă din Zalău

f @