Acest anunț a expirat pe 24 ianuarie 2017

Locuri de muncă asemănătoare în județul Cluj:

Bibliotecar si femeie de serviciu (6 posturi)

ANUNŢ EXPIRAT pe 24 ianuarie 2017

Telefon: arată

Angajare Bibliotecar si femeie de serviciu (6 posturi) la Biblioteca Judeteana „O. Goga“ Cluj:

Biblioteca Judeteana „O. Goga“ Cluj, judetul Cluj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a patru posturi contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

 • bibliotecar (2 posturi).
 • bibliotecar (3 posturi);
 • femeie de serviciu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • bibliotecar (2 posturi):
  • studii superioare de lunga durata (cu diploma de licenta);
  • vechime minima de 6 ani si 6 luni in specialitate sau in munca;
  • cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
  • cunostinte de operare calculator (Word 2010);
  • disponibilitate de lucru cu publicul in doua schimburi.
 • bibliotecar (3 posturi):
  • studii superioare de lunga durata (cu diploma de licenta);
  • vechime minima de 6 luni in specialitate sau in munca;
  • cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
  • cunostinte de operare calculator (Word 2010);
  • disponibilitate de lucru cu publicul in doua schimburi.
 • femeie de serviciu:
  • studii generale sau medii;
  • disponibilitate pentru program de lucru in intervalul orar 5.30-13.30.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 25 ianuarie 2017, intre orele 09.00 – 16.00: termenul limita de depunere a dosarelor;
 • 02 februarie 2017, ora 09.00: proba scrisa, respectiv proba practica pentru postul de femeie de serviciu;
 • 08 februarie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Consiliului Judetean Cluj, Biblioteca Judeteana „O. Goga“ Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.104, telefon 0264- 430.323.


Locuri de muncă recente în Curăţenie, Babby Sitter, Îngrijire în Cluj-Napoca, județul Cluj:

Vezi toate locurile de muncă din Cluj-Napoca

f @